Μενού Κλείσιμο

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και Φυσιοπαθητική

Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας κάποια συναρπαστικά νέα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προσκάλεσε την Πρόεδρο της  Παγκόσμιας Ομοσπονδίας  Φυσιοπαθητικών στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη.
Αυτό αφορά τον Κυπριακό Σύλλογο Φυσιοπαθητικών και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσιοπαθητικών οι οποίοι είναι μέλη της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσιοπαθητικών.

On 25-26 October 2018, the world will come together in Astana, Kazakhstan, at the Global Conference on Primary Health Care to renew a commitment to primary health care to achieve universal health coverage and the Sustainable Development Goals.
The Conference will be held at the Palace of Independence and is co hosted by the Government of Kazakhstan, WHO and UNICEF.
At its heart, primary health care is about caring for people, rather than simply treating specific diseases or conditions.
PHC is usually the first point of contact people have with the health care system.
It provides comprehensive, accessible, community-based care that meets the health needs of individuals throughout their life.
On behalf of the WNF, I have been invited to attend the upcoming Global Conference on Primary Health Care: from Alma-Ata towards Universal Health Coverage and the Sustainable Development Goals.

Dr. Iva Lloyd, ND
President WNF

Για όσους δεν το καταλαβαίνουν καλά Αγγλικά αυτή είναι μία απλή μετάφραση στα Ελληνικά.
Στις 25-26 Οκτωβρίου 2018 ο κόσμος θα συναντηθεί στην Astana του Kazakhstan στην Παγκόσμια Διάσκεψη για την Πρωτοβάθμια Υγειονομική Περίθαλψη και να ανανεώσει τη δέσμευσή του στην πρωτοβάθμια ιατρική περίθαλψη για την επίτευξη καθολικής υγειονομικής κάλυψης και τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης.
Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στο Παλάτι της Ανεξαρτησίας και φιλοξενείται από την κυβέρνηση του Kazakhstan, για τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη UNICEF.
Στην καρδιά της είναι η πρωτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη που αφορά τη φροντίδα των ανθρώπων και όχι απλώς τη θεραπεία ειδικών ασθενειών ή καταστάσεων.
Το PHC είναι συνήθως το πρώτο σημείο επαφής που έχουν οι άνθρωποι με το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
Παρέχει ολοκληρωμένη προσβάσιμη κοινοτική φροντίδα που ικανοποιεί τις ανάγκες υγείας των ατόμων καθ ‘όλη τη διάρκεια της ζωής τους.
Εκ μέρους του World Naturopathic Federation, προσκλήθηκα να παρευρεθώ στην επικείμενη παγκόσμια διάσκεψη για την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας: από το Alma-Ata για την κάλυψη της καθολικής υγείας και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης.

Dr. Iva Lloyd, ND
President WNF
http://www.who.int/primary-health/conference-phc

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας άρχισε να παραδέχεται ότι τα μικρόβια έχουν αναπτύξει μεγάλη αντίσταση στα αντιβιοτικά και ζήτησε την βοήθεια των Φυσιοπαθητικών για τη λύση του προβλήματος.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εντοπίσει την Αντιμικροβιακή Αντίσταση ως παγκόσμια κρίση δημόσιας υγείας. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Φυσιοπαθητικών υποστηρίζει το αίτημά τους για στρατηγικές προώθησης της υγείας. Θέλει να δημιουργήσει μία επιτυχή αντιμετώπιση των προκλήσεων της Αντιμικροβιακής Αντίστασης  και θα δημιουργήσει μια παγκόσμια ομάδα εργασίας για την προώθηση των Φυσιοπαθητικών  λύσεων. Θα θέλαμε να αναγνωρίσουμε τη γενναιόδωρη χορηγία της Atrium Innovations Inc. για τη βοήθειά τους στην έναρξη της πρωτοβουλίας μας!

Dr. Iva Lloyd, ND
President WNF

https://www.facebook.com/hashtag/wnfamr?source=feed_text&__tn__=*NK-R